معظمه کردجزی
معظمه کردجزی

معظمه کردجزی

دانشکده: شيلات و محيط زيست

رتبه علمی: استاديار

گروه آموزشی: شیلات

پست الكترونيكي: kordjazi(at)gau(dot)ac(dot)ir

  بازديد : 16556
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان